Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Nieuws
  3. CAW niet meer actief

CAW niet meer actief

CAW niet meer actief

Nieuwsbericht | 01-01-2014

De Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) is thans niet meer actief. Dit heeft te maken met de Wet tot wijziging van de Waterwet (aanvulling en verbetering;vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) waarbij artikel 10.3 van de Waterwet vervalt.

Dit artikel bood sinds de inwerkingtreding van de Waterwet de grondslag voor het bestaan van de Commissie. Het voornemen tot opheffing van de CAW is voortgekomen uit een bredere doorlichting van adviescommissies en raden, in het kader van het regeerakkoord Rutte I, met als doel vereenvoudiging van de adviesstructuur en kostenbesparing. Bij deze brede afweging is besloten tot opheffing van de CAW per 1 januari 2014. De voorzitter en commissieleden die tot eind van 2013 waren benoemd zijn daarom niet herbenoemd, en daarmee is feitelijk een einde gekomen aan het werk van een commissie die vanaf 1892 (als Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving) vele waardevolle adviezen heeft gegeven. De Commissie leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de bestuurlijke en juridische kwaliteit van waterwetgeving. De adviezen die zijn uitgebracht vanaf 2001 blijven beschikbaar onder het kopje “adviezen” op deze website.