Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Bespoediging infrastructuurprocedures

Bespoediging infrastructuurprocedures

De Commissie kan zich vinden in de Kabinetsvoornemens naar aanleiding van de evaluatie van de Tracéwet, waarbij voorgesteld wordt te komen tot een verkorte Tracéwetprocedure voor aanpassingen van bestaande infrastructuur. Zij is echter wel van oordeel, dat het in het licht van recent tot stand gekomen en reeds in voorbereiding zijnde wetgeving op dit moment geen aanbeveling verdient verdere stappen te zetten op weg naar verdere bespoediging van wettelijke besluitvormingsprocedures voor de aanleg van infrastructuur. 

Verder beveelt de Commissie aan om in art. 9 Tracéwet aanvullend op te nemen dat de verantwoordelijke minister slechts een standpunt bepaalt omtrent het al dan niet in overweging nemen van de aanleg of wijziging van een hoofdweg of hoofdvaarweg of de medewerking aan de aanleg of wijziging van een landelijke railweg nadat de financiële uitvoerbaarheid van het project is onderzocht. Daarbij dient redelijkerwijs aannemelijk te zijn gemaakt dat de voor dit project benodigde financiën op afzienbare termijn beschikbaar zullen komen. 

Ook constateert de Commissie dat art. 18 lid 1 van de Tracéwet, gezien de huidige opzet van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), niet meer geheel aan haar oorspronkelijke bedoeling beantwoordt. Zij adviseert om aan deze discrepantie tussen wetgeving en beleidspraktijk een einde te maken door expliciet in het MIT op te nemen dat slechts de categorieën 0 en 1 gezamenlijk het uitvoeringsprogramma vormen zoals bedoeld in art. 18 Tracéwet.

Advies (PDF-document, 1.22 Mb)