Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Evaluatie Tracéwet

Evaluatie Tracéwet

De Commissie heeft op 24 april j.l. een brief geschreven aan de Minister van Verkeer en Waterstaat waarin zij adviseert over schadevergoeding en nadeelcompensatie in relatie tot de evaluatie van de Tracéwet. Onlangs is namelijk een evaluatie van de Tracéwet uitgevoerd, neergelegd in het rapport “Op de goede weg - Evaluatieonderzoek naar de werking van de Tracéwet” (2002).

In haar briefadvies aan de Minister nuanceert de Commissie het standpunt van de opstellers van het evaluatierapport over de vergoeding van schade veroorzaakt door een tracébesluit. De Commissie meent dat er twee verschillende benaderingen mogelijk zijn van de relatie tussen schadevergoeding op grond van een nadeelcompensatieregeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat enerzijds en schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening anderzijds. Doordat de rechter op dit punt (nog) geen uitspraak heeft gedaan, bestaat onduidelijkheid over de bestuurlijke competenties voor schadevergoeding bij tracébesluiten.

De Commissie constateert in haar advies dat de samenloop van deze competenties in de praktijk tot problemen leidt. Zij acht dit ongewenst en beveelt daarom aan om een “voorrangsregeling” in de Tracéwet op te nemen. De Commissie doet hiertoe een concreet voorstel tot wetswijziging.

Briefadvies (PDF-document, 344.55 Kb)