Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Juridische versterking van de watertoets

Juridische versterking van de watertoets

Op 17 april 2008 heeft de Commissie haar advies “Juridische versterking van de watertoets” uitgebracht. De Commissie adviseert de Staatssecretaris om de watertoets te versterken, onder meer door een ‘wateradvies’ verplicht te stellen bij bestemmingsplannen en bij provinciale en gemeentelijke structuurvisies. Met enkele bepalingen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) of een ministeriële regeling op grond van het Bro kan de juridische versterking van de watertoets geregeld worden.

Versterk de watertoets door middel van enkele nieuwe regels in het Bro 

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de Commissie van advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) gevraagd te adviseren over mogelijkheden ter juridische versterking van de watertoets. In de adviesaanvraag worden vier mogelijkheden genoemd die volgens de interdepartementale Werkgroep Watertoets kansrijk zijn. De CAW kan zich vinden in de door de Werkgroep Watertoets geselecteerde mogelijkheden ter versterking van de watertoets. Met enkele bepalingen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) of een ministeriële regeling op grond van het Bro kan deze juridische versterking geregeld worden.

Verplicht wateradvies

Volgens de CAW dienen de waterschappen in alle gevallen in kennis worden gesteld van voornemens om nieuwe bestemmingsplannen of projectbesluiten in procedure te brengen. In beginsel dient steeds met de waterschappen overleg te worden gevoerd, alvorens een ontwerpbestemmingsplan of projectbesluit ter inzage wordt gelegd. De resultaten van dat overleg dienen door het waterschapsbestuur te worden verwoord in een zogenoemd ‘wateradvies’ aan het college van burgemeester en wethouders.

Advies (PDF-document, 934.80 Kb)