Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Kaderrichtlijn Mariene Strategie: kansen voor het mariene milieu

Kaderrichtlijn Mariene Strategie: kansen voor het mariene milieu

Op 18 april 2007 heeft de Commissie haar advies “Kaderrichtlijn mariene strategie: kansen voor het mariene milieu” uitgebracht. In dit advies adviseert zij de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de in voorbereiding zijnde richtlijn.

De CAW is positief over de tekst van de richtlijn waarover op 18 december 2006 in de Raad van de Europese Unie een politiek akkoord is bereikt. De Commissie adviseert onder meer om bij de verdere voorbereiding van deze richtlijn aandacht te besteden aan het risico van een te ruim gebruik van de uitzonderingsmogelijkheden die de KRM biedt. Daarnaast is het nodig om bepaalde begrippen en verplichtingen te verduidelijken, alsmede de verhouding tot andere richtlijnen zoals bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.

Kaderrichtlijn mariene strategie: kansen voor het mariene milieu

De voorgestelde Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) wordt door de Commissie in het algemeen positief gewaardeerd. Deze richtlijn biedt een juridisch kader voor het beleid ten aanzien van de mariene wateren gelegen binnen de Europese Unie; een dergelijk juridisch kader ontbrak tot nu toe. Een positief aspect van de KRM is eveneens dat in de tekst van de richtlijn wordt aangesloten bij reeds bestaande overlegstructuren voor mariene regio’s en subregio’s en dat rekening wordt gehouden met de beperkingen die het internationaal recht stelt aan de rechtsmacht van staten en de Europese Gemeenschap. Hiermee sluit het voorstel aan bij de bestuurlijke en juridische verhoudingen die gelden op zee. 

De Commissie acht het in de KRM opgenomen juridische systeem (de artikelen 13 en 14), dat voorzieningen biedt indien lidstaten hetzij om feitelijke redenen (gezien de aard van het mariene milieu of calamiteiten) of vanwege juridische redenen (het ontbreken van verantwoordelijkheden of bevoegdheden) niet kúnnen voldoen aan het op tijd bereiken van de goede milieutoestand van het mariene milieu, een waardevol en noodzakelijk onderdeel van de KRM. Een dergelijk juridisch systeem ontbreekt in de Kaderrichtlijn water (KRW). In dit kader is het van groot belang dat – daar waar bevoegdheden bij de Europese Commissie of Raad liggen – de lidstaten de Europese instellingen kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en voorstellen kunnen doen voor verbetering van het beleid. 

De Commissie waardeert het dat de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat haar de gelegenheid heeft geboden om met haar advies invloed uit te oefenen op Europees waterstaatsrecht in voorbereiding. Wel heeft de Commissie behoefte te benadrukken dat het onderhavige advies nog niet de definitieve versie van de richtlijntekst betreft. De Commissie gaat ervan uit dat zij, wanneer de definitieve richtlijntekst beschikbaar is en deze wordt geïmplementeerd in het nationale recht, de gelegenheid krijgt om hierover nader te adviseren. Pas wanneer de uiteindelijke richtlijntekst en de voorstellen voor de wijze van implementatie bekend zijn, kan de Commissie zich een definitief oordeel vormen over deze richtlijn en de consequenties voor de Nederlandse waterstaatswetgeving.