Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Ontwerp Amvb Ruimte

Ontwerp Amvb Ruimte

Ongevraagd advies aan de Minister van VROM

Op 8 september heeft de Commissie haar advies over het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Amvb Ruimte) aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Een afschrift van dit advies is gezonden aan de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Gewoonlijk adviseert de Commissie niet ongevraagd over algemene maatregelen van bestuur die in ontwerp bij de Tweede Kamer worden voorgehangen. De Commissie acht de Amvb Ruimte echter zo belangrijk voor het waterbeheer dat zij besloten heeft in de vorm van een schriftelijke advies over het ontwerp een aantal opmerkingen te maken.

Aansluiting met waterwetgeving is voor verbetering vatbaar

De Commissie gaat in haar advies vooral in op enkele begrippen uit de Amvb die naar het oordeel van de Commissie - mede in het licht van de Waterwet - verduidelijking behoeven, met name de volgende: 
- bestaand bebouwd gebied (dit begrip komt voor in hoofdstuk 1 van de Amvb, maar bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 4: Water) 
- kustfundament 
- primaire waterkering  
- watersysteem.

De Commissie concludeert dat de aansluiting tussen deze Amvb en de Waterwet voor verbetering vatbaar is en adviseert om meer duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de in het briefadvies genoemde punten.  
Daarnaast geeft de Commissie aan dat zij moeite heeft met een bijzondere clausule die voorkomt in enige bepalingen in hoofdstuk 4 van de Amvb Ruimte, waarbij de gelding van een (deel van een) algemeen verbindend voorschrift wordt gekoppeld aan een stuk verantwoording in de toelichting bij een bestemmingsplan. Zij adviseert om de bepalingen waarin deze clausule voorkomt zodanig aan te passen dat er duidelijkheid bestaat over de concrete norm en rechtsonzekerheid daarover zoveel mogelijk wordt voorkomen  

Watertoets

In aansluiting op een eerder advies over de juridische versterking van de watertoets (voorjaar 2008) en een recente brief aan de Tweede Kamer (brief van 18 juni 2009) beveelt de Commissie aan om enkele elementen van het watertoetsproces te regelen in de Amvb Ruimte. Bijvoorbeeld zou voorgeschreven kunnen worden dat in de toelichting bij een bestemmingsplan verslag wordt gedaan van de uitkomst van het watertoetsproces. Ook zou voorgeschreven kunnen worden dat in de toelichting bij het bestemmingsplan moet worden aangegeven in hoeverre overeenstemming bestaat tussen het bevoegd gezag dat het ruimtelijk plan vaststelt en de waterbeheerder.

Advies (PDF-document, 613.68 Kb)
Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (29 mei 2009) (PDF-document, 466.75 Kb)
Toelichting bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (29 mei 2009) (PDF-document, 544.10 Kb)
Begeleidende brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer (2 juni 2009) (PDF-document, 26.27 Kb)
Advies juridische versterking van de watertoets (PDF-document, 934 Kb)