Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. “Oude waarden, Nieuwe wegen”: Modernisering Wegenwet

“Oude waarden, Nieuwe wegen”: Modernisering Wegenwet

Op 14 december 2006 heeft de Commissie haar advies “Oude waarden, Nieuwe wegen” uitgebracht. In dit advies adviseert zij de Minister van Verkeer en Waterstaat om de Wegenwet te moderniseren. Met een gemoderniseerde Wegenwet kan ook beter tegemoet gekomen worden aan de maatschappelijke behoefte aan openbare wandelwegen.

Modernisering Wegenwet

De Commissie ziet verschillende mogelijkheden ter modernisering van de Wegenwet, met name de volgende:
1. opnemen van een regeling voor tijdelijke en gedeeltelijke onttrekking aan de openbaarheid;
2. een expliciete regeling van het beheer en beheerders in de Wegenwet opnemen; onderhoudsplichtigen behoeven niet meer geregeld te worden;
3. modernisering van de wegenlegger: vermindering van het aantal te registreren gegevens in de legger en het mogelijk maken van elektronische
   (digitale) wegenleggers;
4. indien openbare wegen in eigendom zijn van de overheid kan de mogelijkheid van het vervallen van openbaarheid door verjaring komen te vervallen;
5. opnemen van een expliciete grondslag voor bestuursrechtelijke handhaving;
6. de mogelijkheid van administratief beroep vervangen door bezwaar en beroep op de administratieve rechter;
7. verbetering Awb-conformiteit van de bepalingen van de Wegenwet;
8. een betere bescherming van openbare wegen die door wandelaars worden gebruikt.

“Oude waarden, Nieuwe wegen”

In het advies van de Commissie inzake de heroverweging van de Wegenwet ( “Oude waarden, Nieuwe wegen”) wordt geadviseerd te Wegenwet te moderniseren. Daarnaast gaat de Commissie in op mogelijkheden om beter rekening te houden met belangen van wandelaars, de mogelijkheid van intrekking van de Wegenwet en de mogelijkheid van verbreding van de Wegenwet.

Wandelen over openbare wandelwegen

In het debat in de Tweede Kamer over het wandelbeleid zijn enige vragen gerezen die de Minister aan de CAW heeft voorgelegd. De Commissie is het eens met de strekking van de wandelnota van het kamerlid Duyvendak, in die zin dat kwetsbare belangen zoals de belangen van wandelaars juridische bescherming verdienen. In verband met de problemen waar wandelaars in de praktijk soms letterlijk en figuurlijk tegen aanlopen – met name: illegale afsluitingen van openbare (wandel)wegen en slecht bijgehouden wegenleggers – is het naar het oordeel van de Commissie gewenst om de openbaarheid van wandelwegen in de nieuwe Wegenwet een betere bescherming te geven. Dat kan door er in ieder geval voor te zorgen dat de openbare wandelpaden (buiten de bebouwde kom) in de wegenleggers opgenomen worden. Omdat het van de gemiddelde wandelaar redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij actie onderneemt wanneer een bepaalde wandelweg op de een of andere manier “versperd” blijkt te zijn, is het daarnaast nodig om de positie van wandelorganisaties te versterken.

Intrekking van de Wegenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Commissie onder meer gevraagd of het mogelijk is om de Wegenwet in te trekken. De Commissie acht het niet verantwoord om de Wegenwet in te trekken. Intrekking is vooral niet verantwoord gezien het essentiële belang van de regeling van het ontstaan en het vervallen van openbaarheid van wegen en de rechtsbescherming daaromtrent. Naar het oordeel van de Commissie is het belang van een openbaar wegennet dermate groot, dat een regeling in een wet in formele zin gerechtvaardigd is.

Verbreding van de Wegenwet

De Commissie heeft zich ten slotte ook gebogen over de mogelijkheid van verbreding van de Wegenwet. Op  korte termijn acht de Commissie het onderbrengen van de “droge” bepalingen van de Wbr en de Waterstaatswet 1900 – die achterblijven na totstandkoming van de Waterwet – in een vernieuwde Wegenwet het meest haalbaar. Naar de mening van de commissie is het thans nog niet goed mogelijk om na te gaan of het verstandig is om toe te werken naar een brede infrastructuurwet, waarin naast de Wegenwet ook andere wetten (zoals de Planwet verkeer en vervoer en de Tracéwet) een plaats krijgen. Modernisering van de Wegenwet kan wel gezien worden als een eerste stap op weg naar een brede wet.

Advies (PDF-document, 4.91 Mb)