Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Verkenning mogelijkheden intrekking ontgrondingenwet

Verkenning mogelijkheden intrekking ontgrondingenwet

Bij brief van 6 februari 2006 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de Commissie gevraagd te adviseren over het rapport van het Instituut voor Bouwrecht inzake de “Verkenning van de mogelijkheden van intrekking van de Ontgrondingenwet”. De hoofdvraag in de adviesaanvraag was de volgende.

  • Deelt de Commissie de conclusie dat de Ontgrondingenwet kan worden ingetrokken, dat de locatiekeuze kan worden gemaakt op basis van de Wet Ruimtelijke ordening  of de Wet op de Ruimtelijke Ordening en dat aspecten van inrichting en beheer een plaats kunnen krijgen in de in voorbereiding zijnde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet (het laatste voor zover het gaat om ontgrondingen in watersystemen)?

In haar advies van 27 maart 2006 beantwoordt de Commissie deze vraag bevestigend. Naar het oordeel van de Commissie kan de Ontgrondingenwet in de toekomst worden ingetrokken, mits inhoudelijk en in de tijd aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Als inhoudelijke randvoorwaarde geldt dan met name dat blijvende aandacht nodig is voor de gevolgen van ontgrondingen voor het watersysteem (zowel grondwaterlichamen als oppervlaktewaterlichamen). De Commissie gaat er in dit verband van uit dat in de Waterwet watersystemen (en niet waterstaatswerken) centraal blijven staan. De voorwaarden in de tijd betreffen met name de vervolgbesluitvorming over de wetsvoorstellen voor de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze twee wetsvoorstellen liggen op dit moment nog bij de Raad van State ter advisering. Omdat de toekomst van beide wetten nog onzeker is, is een definitieve keuze over de toekomst van de Ontgrondingenwet op dit moment nog prematuur. Wanneer de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen inzake Waterwet en Wabo, zal ook over de intrekking van de Ontgrondingenwet een definitief besluit genomen kunnen worden. Pas wanneer de Wabo – met daarin opgenomen een regeling met betrekking tot ontgrondingen – in werking treedt, kan de Ontgrondingenwet komen te vervallen.

Briefadvies (PDF-document, 2.25 Mb)