Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Voorontwerp Omgevingswet

Voorontwerp Omgevingswet

De Commissie heeft op 26 april 2013 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu advies uitgebracht over de toetsversie van de Omgevingswet. De Commissie waardeert het streven naar een eenvoudig omgevingsrecht, maar heeft vastgesteld dat de wet materieel nog nauwelijks is ingevuld. De wet heeft het karakter van een kaderwet: bevoegdheden, normen, procedures en toetsingskaders worden pas duidelijk in de nog vast te stellen (gedelegeerde) wetgeving. Hoewel de wet zelf eenvoudig oogt, lijkt uiteindelijk toch een vrij complex regelgevingsysteem te ontstaan. De Commissie adviseert de Minister in de wet zelf op de meest essentiële punten duidelijkheid en clausering te bieden.

Zo zou op voorhand duidelijk moeten zijn welk bestuursorgaan, onder welke voorwaarden, als bevoegd gezag optreedt, zeker als het gaat om calamiteiten of bijzondere situaties. Verder wordt aandacht gevraagd voor voldoende bescherming van de leefomgeving, met name waar het de waterveiligheid betreft. Veiligheid zou randvoorwaardelijk moeten zijn voor de inrichting en functietoekenning van een gebied, en niet slechts één van de vele mee te wegen belangen op centraal of decentraal niveau. Op grond van deze wet bestaan op voorhand ruime mogelijkheden af te wijken van de normen en inbreuk te maken op wettelijke bevoegdheden, in het belang van de ontwikkeling van een gebied en uitvoering van projecten. Dat kan bijvoorbeeld door toepassing van de 'programmatische aanpak' of door toepassing van bijzondere bepalingen over de projectprocedure. Deze flexibiliteit kan te koste gaan van de rechtszekerheid en geeft naar het oordeel van de Commissie risico's voor het uiteindelijke beschermingsniveau, ook in het licht van de Europese doelen voor watersystemen. De Commissie heeft enkele concrete aanbevelingen gedaan ter verbetering van het wetsontwerp.

Advies (PDF-document, 16.84 Mb)