Ga naar hoofdmenu / zoekveld

 1. Home
 2. Publicaties
 3. Werkprogramma's

Werkprogramma's

De Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving zendt jaarlijks vóór 1 september een ontwerp voor een werkprogramma aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De Staatssecretaris stelt dit werkprogramma vervolgens vast en stuurt het aan de beide kamers der Staten-Generaal. Het werkprogramma komt tot stand in overleg met medewerkers van het Directoraat-Generaal Water en de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Werkprogramma 2012

Adviesonderwerpen:

 • Aanpassing Waterwet
 • Doelmatig waterbeheer
 • Integratie plannen en toetsingskaders
 • Samenwerking in de waterketen
 • Modernisering omgevingsrecht

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2012 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Evaluatie waterwetgeving

Werkprogramma (PDF-document, 365 Kb)

Werkprogramma 2011

Adviesonderwerpen:

 • Waterschapsverkiezingen
 • Intrekking Ontgrondingenwet
 • Waterwet
 • Algemene aanpassing Waterwet
 • Vereenvoudiging verontreinigingsheffing
 • Doelmatiger waterbeheer
 • Aanpassing planstructuur
 • Integratie in de waterketen

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2011 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Wettelijke basis vegetatiebeheer
 • Juridische aspecten van waterveiligheid
 • Waterveiligheidsnormering
 • Waterveiligheid in grensoverschrijdend perspectief
 • Modernisering Wegenwet
 • Waterstaatsrechtelijke aspecten van de AmB Ruimte (2e tranche)
 • Modernisering Omgevingsrecht

Werkprogramma (PDF-document, 369 Kb)

Werkprogramma 2010

Adviesonderwerpen:

 • Wet werken van algemeen belang
 • Intrekking Ontgrondingenwet
 • Wijziging Waterwet
 • Juridische aspecten van waterveiligheid
 • Waterschapsverkiezingen    

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2010 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Review waterwetgeving
 • Grensoverschrijdend waterbeheer
 • Modernisering Wegenwet
 • Verenwet
 • Waterstaatsrechtelijke aspecten van de Amvb Ruimte (2e tranche) 

Werkprogramma (PDF-document, 311 Kb)

Werkprogramma 2009

Adviesonderwerpen: 

 • Juridische vragen in verband met de waterschapsverkiezingen
 • Implementatie Richtlijn Overstromingsrisico's
 • Juridische vraagpunten Deltacommissie
 • Modernisering Wegenwet        

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2009 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Consequenties spoedwetgeving voor de waterstaatswetgeving
 • Verenwet       

Werkprogramma (PDF-document, 401 Kb)

Werkprogramma 2008

Adviesonderwerpen:

 • Juridische aspecten in het kader van Waterveiligheid 21e eeuw (WV21)
 • Invoering in implementatie Waterwet
 • Nadeelcompensatie in de waterstaatswetgeving
 • Modernisering Wegenwet
 • Kaderrichtlijn mariene strategie      

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2008 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Bodemrichtlijn
 • Water en ruimtelijke ordening
 • Intrekking Verenwet      

Werkprogramma (PDF-document, 295 Kb)

Werkprogramma 2007

Adviesonderwerpen: 

 • Invoering en implementatie Waterwet
 • Duurzaamheid waterbeleid en waterrecht in Europees perspectief
 • Voorontwerp wijziging Wegenwet
 • Juridische aspecten van water-crisismanagement        

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2007 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Juridische aspecten in het kader van Waterveiligheid 21e eeuw (WV21)
 • Intrekking Verenwet
 • Bodemenergie
 • Nieuwe Wro en waterstaatsbelangen 

Werkprogramma (PDF-document, 291 Kb)

Werkprogramma 2006

Adviesonderwerpen:

 • Integratie van waterwetgeving (Waterwet)
 • Financiering en bestuurssamenstelling waterschappen
 • Wijziging Ontgrondingenwet
 • Europese mariene strategie
 • Europese Hoogwaterrichtlijn
 • Heroverweging Wegenwet  

Naast bovenstaande onderwerpen wordt in 2006 mogelijk ook geadviseerd over:

 • Toepassing Europese Grondwaterrichtlijn
 • Waterstaatsrechtelijke aanpassingswetgeving nieuwe Wro      

Werkprogramma (PDF-document, 233 Kb)

Werkprogramma 2005

Adviesonderwerpen:

 • Integratie van waterwetgeving
 • Financiering en bestuurssamenstelling waterschappen
 • Juridische titel inundatie bergingsgebieden
 • Heroverweging Wegenwet       

Werkprogramma (PDF-document, 213 Kb)

Werkprogramma 2004

Adviesonderwerpen: 

 • Integratie van waterwetgeving
 • Financiering en bestuurlijke samenstelling waterschappen
 • Stedelijk grondwaterbeheer
 • Wettelijk kader aanwijzing en schadevergoeding noodoverloop/retentie
 • Juridisch instrumentarium vrijwaringszonebeleid/´natte´ reserveringen
 • Relatie internationale rivierenverdragen en Europese Kaderrichtlijn    

Werkprogramma (PDF-document, 188 Kb)

Werkprogramma 2003

Adviesonderwerpen:

 • Integratie van waterwetgeving
 • Juridisch instrumentarium vrijwaringszonebeleid
 • Regelgeving rond activiteiten op de Noordzee
 • Bestuurlijk schaderecht en waterstaatsrechtelijk instrumentarium
 • Grondwaterproblematiek in stedelijk gebied          

Werkprogramma (PDF-document, 139 Kb)

Werkprogramma 2002

Adviesonderwerpen:

 • Fundamentele herziening WRO
 • Integrale Waterwet
 • Voorontwerp herziening Wet op de waterkering        

Werkprogramma (PDF-document, 147 Kb)